Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.
Този кодекс определя правилата за поведение на служителите и ръководството на «Институт за насърчаване професионалното образование и обучение» /ИНПОО/ и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на неправителствените организации в България.
ИНПОО декларира, че:

  • Е юридическо лице с нестопанска цел, самоопределило се за извършване на дейност в обществена полза и регистрирани в Централния регистър към Министерство на правосъдието;
  • Подкрепя, отстоява и развива ценностите на гражданското общество, зачита върховенството на закона, толерира различията и отхвърля всякакви форми на дискриминация и насърчава активното гражданско участие в обществено-политическия и икономически живот на РБългария;
  • Застава зад принципите за спазване на човешките права и свободи, в това число свободата на вероизповедание, като се противопоставя на всички опити да бъдe използвана правната форма на неправителствените организации като средство за прокарване на влияние на деструктивни, манипулативни и тоталитарни култове и секти;
  • Работи за утвърждаване на ролята на неправителствения сектор в българското общество като партийно неутрален застъпник и представител на обществени интереси, равноправен и отговорен партньор на държавата, местната власт и бизнеса;
  • Застъпва и представлява обществени интереси, заявени от целевите групи на сдружението и/или идентифицирани от самата организациия по обективни и аргументирани критерии.

Чл.
Дейността на служителите в ИНПОО се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
Законност – служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на Конституцията и законите на Република България, и съобразно установените вътрешни правила в ИНПО.
Лоялност е поведение, което служителят следва в интерес на обществото, сдружението и колегите си при изпълнение на политиката на ИНПОО, основаваща се на принципите на правовата държава.
Честност – служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.
Безпристрастност – служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и безпристрастно да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства свързани с работата му, без да допуска влияние на собствени или чужди интереси.
Компетентност – служителят извършва дейността си като използва и прилага знанията и опита, които притежава, и непрекъснато повишава нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на гражданите.
Политическа неутралност – служителят не допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди политически пристрастия.
Отговорност е поведение, което служителят следва, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.
Зачитане на личността – при изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.
Отчетност – служителят осъществява своята дейност по начин и даващ възможност да се видят ясно неговите действия и резултатите от извършената работа.

Чл. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.

Чл. Служителя следва да изглежда по начин, подходящ за средата в която работи.

Чл. При изпълнение на служебните задължения (пряко, по телефон или мейл) служителят се идентифицира чрез сдружението, длъжност, собствено и фамилно име.

Чл.
Документите, данните и информацията в ИНПОО могат да се използват от служителя, само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на разпоредбите за защита на служебна тайна и лични данни на трети лица.
Служителя е длъжен да не разгласява факти и сведения, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните му задължения, освен в изрично посочените от закон случаи.
Служителят трябва да предприема необходимите действия за гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитената информация.

Чл.
При изпълнение на служебните си задължения служителя опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин.
При повреда или загуба на информация, документи или имущество на сдружението, служителя е длъжен да своевременно да информира непосредствения си ръководител.
Служителят няма право да изнася документи, информация и имущество на сдружението извън мястото, където изпълнена служебните си задължения, освен след писмено разрешение от упрвителния орган на сдружението или по повод изпълнение на служебни задължения.
Служителят няма право да предоставя ддостъп до документи, информация или служебно имущество на сдружението на външни лица, освен в случаите предвидени от закона.

Глава втора
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Раздел Взаимоотношения с деца и младежи

Чл.
Политиката за закрила на детето на ИНПОО гарантира правото на децата на закрила от насилие, от неподходящо отношение от страна на служители, лица, наети на граждански договор, доброволци, консултанти и партньори на организацията, без да се допускат ограничения, основани на раса, пол, имуществено състояние, религия, образование или наличие на увреждане.
Децата и младите хора се нуждаят от подкрепа и сигурност поради много причини. Те могат да се нуждаят от закрила от ефектите на бедността, вредите, изолацията и насилието. Но в допълнение към тези икономически, социални и политически проблеми, засягащи голям брой деца, отделни деца също могат да бъдат в риск от специфични форми на злоупотреба от страна на възрастни и други деца.
Всички служители, членове, доброволци, партньори, бенефициенти и донори са запознати с основните послания и отговорности, които произтичат от Политиката и процедурите за закрила на детето на ИНПОО.
Политиката за закрила на детето на ИНПОО гарантира качествен подбор и задържане на служители и доброволци към организацията. Тя внася яснота относно отношението, което се очаква да проявяват всички служители към децата, както и относно насоките за действие в случай на опасения относно безопасността на дадено дете.
Ясно разписаните процедури за превенция на риска за детето, както и конкретните правила за действие при постъпване на сигнал за съмнение, твърдение или жалба за насилие, спомагат за предотвратяване на лъжливи обвинение към служители на организацията и допринсят за създаване на нормална работна обстановка.
Политиката за развитие на деца и младежи на ИНПОО насърчава децата и младежите да са Лидери в действие, защото имат право на среда, в която те могат да правят избори, да изразят мнение и ефективно да взаимодействат с други деца и възрастни. Организацията насърчава децата и младежите да са проактивни.
Служителите и доброволците на ИНПОО спомагат успешното реализиране на деца и младежи с цел насърчаване детското развитие, чрез мотивация за личностна изява и придобиване на действащи умения за реализация.

Раздел Взаимоотношения с граждани

Чл.
Служителят или доброволецът изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи, лица и потребители на услуги предоставени от ИНПОО, и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.
Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

Чл.
Служителят извършва обслужването законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и законни интереси при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, при спазване на нормативните изисквания и без да превишава служебните си правомощия, като при необходимост предприема действия за пренасочване въпроса към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

Чл.
При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита техните права и достойнството на личността им и се въздържа от каквито и да било прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа и религиозна основа.
При обслужване на граждани служителя, не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги преустанови.
Служителят е длъжен да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо от възникналата ситуация.
При работа с граждани са недопустими всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например: отправяне на заплахи за извършване на проверка или налагане на санкции, оказване на психологически натиск или физическо насилие.

Чл.
Служителят не трябва да прави грешни или подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер.
При допускане на грешка от страна на служител при или по повод работата му по даден проект, същият е длъжен в максимално кратък срок да поправи грешката като предприеме действия за уведомяване на заинтересованото лице.

Чл. Служителят трябва да не се отнася привилегировано или да предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация на трети лица, освен ако изрично се изисква от закона.

Чл. Служителят е длъжен да предоставя без забавяне информация по исканията на гражданите. Той трябва да удовлетворява точно и своевременно тези от тях, които са законосъобразни, и да съдейства за признаването на техните права и законни интереси.

Раздел Взаимоотношения с ръководството

Чл.
Служителят подпомага Управителният съвет с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на Стратегията за развитие на ИНПОО, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяване правомощията на неговите ръководители.
При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у ръководителите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверяват и да разчитат на него.
Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните религиозни, етнически, сексуални или политически пристрастия да му влияят.
Когато прави предложения пред Управителният съвет, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.
Служителят поставя пред ръководството и прекия си ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа или при изпълнението на възложените му задачи, като се консултира с тях с цел разрешаването им.

Чл.
Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия, като зачита, изпълнява и подкрепя политиките и процедурите на Стратегията за развитие на ИНПОО.
Служителят е длъжен да зачита Системата за управление на качеството и ефективността на ИНПОО.
Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.
Служителят може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.
Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми ръководителя, от когото е получил нареждането.

Чл. Служителят уведомява своевременно прекия си ръководител за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното му явяване на работа или изпълнението на възложените му служебни задължения, в случаите на ползване на болничен лист, както и във всички останали случаи на отсъствие от работното място, независимо от причината за това.

Чл. Служителят поставя пред Управителният съвет открито и честно казусите, с които се сблъсква в процеса на работа или при изпълнение на възложените му проекти.

Раздел Взаимоотношение с колеги

Чл.
ИНПОО поощрява работата в екип и ротацията на задачи, като цели да се използва ефекта на синергията.
Синергията се поражда при креативна съвместна работа, когато участниците взаимно се инспирират, което естествено е възможно само, когато всички членове на екипа заемат равностойни позиции в него.

Чл.
В отношенията с колегите си служителят проявява уважение, коректност и толерантност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.
Служителят проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.

Чл.
Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в ИНПОО.
Служителите трябва да се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на конфликт между служители на ИНПОО в присъствието на трети лица.

Чл.
Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални взаимоотношения между служителите са преките ръководители.
Лични противоречия се разрешават с помощта на прекия ръководител, а когато това е невъзможно чрез висшестоящия такъв.

Чл. Служителят на ИНПОО, особено когато изпълнява ръководни функции, трябва да бъде пример на другите служители с качественото и срочно изпълнение на служебните си задължения, своето лично поведение и чувство за отговорност.

Глава трета
ПРОЦЕДУРИ И ЛИНИИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ГРЕШКИ, НЕРЕДНОСТИ, НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

Раздел Конфликт на интереси

Чл. Политиката и процедурите за закрила на детето на ИНПОО очертават стандартите за закрила на детето, които въвежда със съответните процедури и механизми в своята дейност.

Чл.
Служител на ИНПОО не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител.
Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в ИНПОО, незабавно уведомява за това Управителният съвет в писмена форма.
Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

Чл.
Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
Служителят не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
Служителите, напуснали организацията, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

Раздел Грешки, нередности

Чл.
Грешка е всяко единично, индивидуално, непреднамерено съответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, която може да повлияе на екипа или на потребителите на услугите на организацията.
Който установи писмени грешки, грешки при пресмятането и неспазване на нормативни разпоредби, е длъжен да уведоми прекия си ръководител, който да предприеме необходимите действия за отстраняването им.

Чл. Процедурите за докладване и поправяне на грешки имат за цел свободното докладване при волно/неволно нарушение за изясняване на възникналите казуси с оглед избягване на неблагоприятен изход и гарантиране на ефективна работа в сдружението.

Чл. Под нередност се разбира всяко нарушение, като резултат от действие/бездействие на служител или доброволец, което може да доведе до негативни последици за екипа, за самото сдружение или клиентите.

Раздел Злоупотреби и измама

Чл. Злоупотреба по смисъла на този кодекс е:
Злоупотреба с власт – злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещане на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или не даден документ, да не се сигнализира за дадено нарушение и други подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършено от лице, което упражнява контрол.
Злоупотреба с влияние – използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин който ограничава възможността му да вземе обосновано решение или изобщо да вземе решение.
„Злоупотреба с дете - всяко действие или липса на такова, от страна на родител или човек, отглеждащ детето, което води до смърт, сериозно физическо или емоционално увреждане, сексуално насилие, или експлоатация; действие или липса на такова, което води до непосредствен риск или сериозно увреждане на детето" /Дефиниция за насилие и неглижиране деца, използвана от Федералния закон на САЩ/
Злоупотреба с информация – разпространяването, предоставянето, побликуването, използването или разгласяването по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица.
Злоупотреба с доверие – когато служител/доброволец действа съзнателно против интересите на сдружението или отделният клиент и оронва престижа на сдружението.

Чл.
„Измама“ е преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица които са натоварени с общо управление, служители, доброволци, партньори или трети лица, включващо използването на заблуда за придобиването на материални облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо предимство.
Под измама следва да се разбира умишлено действие, свързано с прикриване или изкривяване на информация в нарушение на конкретнo задължение.

Чл. Всеки служител на сдружението е длъжен да докладва в случай, че установи неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от измама, като се спазват следните процедури и линии за докладване:
Подходящо ниво за докладване е поне едно ниво над това, заемано от лицата, които изглежда че имат връзка с неточностите, отклоненията и несъответствията или съмнението за измама;
Независимо от новото на докладване по преходните точки, служителя има право да уведоми за констатираните неточности, отклонения и несъответствия изпълнителния директор на сдружението;
В случай, че служителят има съмнения за почтеността или честността на лицата по прходните точки, следва да отнесе опасенията си към Управителния съвет и Общото събрание за предприемане на последващи действия.

Чл. Лицата по преходният член са длъжни да предприемат адекватни мерки за закрила на лицето подало сигнал по реда на този раздел, включително и прикриване на неговата самоличност, доколкото нормативните актове и фактическите обстоятелства позволяват това.

Чл. Забранено е санкционирането по какъвто и да било начин и предприемане на каквито и да било действия за дисциплинарно наказване на служител заради подаден от него сигнал.

Раздел Принципи за професионално поведение

Чл.
Служителят/доброволеца противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия.
Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.
Служителят не използва служебното си положение и власт или информацията станала му известна, при или по повод изпълнение на служебните му задължения, в свой или чужд личен интерес.

Чл. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ИНПОО.

Чл.
Документите и данните в организацията могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.
Служителят е длъжен да не разгласява факти и сведения, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните му задължения, освен в изрично посочените от закона случаи.
Служителят трябва да предприема необходимите действия с цел гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитената информация и/или данни и информация от служебните компютри.

Чл. Служителите на сдружението не допускат изразяване на дискриминация, предубеждения и грубо отношение и език, основани на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.

Чл. Кадровият състав на сдружението трябва да се съобразява с начина, по който бива възприеман и по който изглежда, от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията със заобикалящата го среда.

Чл.
Служителите на сдружението следва да отчитат факта, че може да им се наложи да работят с деца и младежи, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат “специално внимание”. Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.
Неподходящото поведение спрямо деца е основание за дисциплинарно наказание.

Глава четвърта
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.
При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на организацията и на неправителствените организации.
Служителят не допуска на работното си място и извън него поведение, несъвместимо с добрите нрави.
Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

Чл. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на неправителствените организации и в частност – на ИНПОО.

Глава пета
МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от всички служители, доброволци и ръководни лица в ИНПОО, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно Кодекса на труда.

Чл. Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички служители, доброволци и ръководни лица в ИНПОО за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис.

Глава шеста
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСК СТРУКТУРА

Чл. За осигуряване на добро управление на ИНПОО:
Има колективен върховен орган, който функционира на принципа на мандатност.
Членовете на управителният съвет трябва да се стремят към професионализъм - постигане на възможно най-високо качество при осъществяване на дейността си.
Управленския орган разпределя отговорностите в рамките на организацията и изгражда механизми за вътрешен контрол.
Надграждане и управление на системите за качество в организацията.

Чл. За осигуряване на прозрачност на своята дейност организацията ясно формулира и осигурява публичен достъп до:
Мисия и цели на сдружението;
Средствата за постигане на целите (приоритети, дейности, програми);
Управленската структура на сдружението (устав, състав на върховния и управителният орган);
Процесът на вземане на решения (правила, регламент за провеждане на конкурси);
Сдружението проявява стремеж за редовно информиране на обществеността за резултатите от своите действия и възникващите проблеми, да търси солидарност и подкрепа, разяснявайки смисъла им за общественото благо. За целта поддържат редовна връзка с медиите;
Сдружението алармира чрез медиите за всички проблеми във вреда на обществения интерес, на които са се натъкнали при изпълнение на своите дейности, или при провеждани от организацията целеви наблюдения на дейността на институциите.

Чл. За гарантиране на отчетност на своята дейност ИНПОО:
Стриктно съблюдава всички законови изисквания, изискванията на своите донори и съответните програми за финансиране;
Всяка година отчита публично своята дейност, като посочва източниците и размера на получените финансирания и дарения (при донори пожелали да бъдат анонимни се посочва само размера на финансирането), начините на разходване на средствата – дейности, програми, проекти и постигнати резултати;
При извършване на рефинансиране финансиращата организация включва в годишните си отчети информация за получателите на средства, размера на финансиранията, темите на финансираните проекти;
При осъществяване на техническа помощ за финансиращи програми организациията осигурява публичен достъп в рамките на позволеното в договора с възложителя до информация за регламента на конкурса, получателите на средствата, размера на финансирането, темите на финансираните проекти.

Чл. При осигуряване на финансиране и набиране на средства ИНПОО гарантира, че:
Всички дейности по набиране и получаване на средства, както и тяхното усвояване, са в съответствие с мисията и целите на организациията.
При кандидатстване пред финансиращи програми с проект организациията представя себе си, дейността си и планираните дейности реалистично, като изрично посочва своите партньори и донори и не въвежда в заблуждение относно своите минали постижения и планирани резултати.
Получените дарения и финансирания се използват стриктно за целта, за която са отпуснати;
Кампаниите за набиране на средства са действителни, а не фиктивни, предоставящи коректна информация за организацията, която ги провежда, и за предназначението на набраните средства.
Сдружението обявява публично приходите, набрани от кампаниите и разходите по осъществяването им.
Сдружението не участва в схеми за пране на пари, корупционни практики, финансови измами и терористични дейности и информира компетентните органи за получени предложения за участие в такива.

Чл. По отношение на конфликти на интереси:
ИНПО се стреми във всяко свое действие да избягва ситуации на конфликти на интереси.
Организациите ясно регламентират вътрешен механизъм за регистрация и правила за разрешаване на конфликти на интереси, в случай на регистрирани такива.
Член на общото събрание или член на ръководната структура не трябва да участва в обсъждане или вземане на решения по въпроси засягащи ги директно (като преизбиране или лично възнаграждение).
Член на общото събрание или член на ръководната структура, както и служителите трябва да декларират всяка актуална или потенциална възможност за конфликти на интереси.

Чл. При предоставяне и използване на информация, свързана с дейността, ИНПОО се задължават да:
Интерпретира обективно и достоверно данните и резултатите от свои и чужди изследвания, анализи и други.
Представя, разпространява и използва свързана с дейността си информация по неподвеждащ начин.
Цитира акуратно източниците на информация;
Зачита правата на интелектуална собственост;
Осигурява публичен достъп до продуктите от своята дейност след отчитането на съответните проекти пред донора.

Чл. В своите отношения с политически партии ИНПОО:
Може да взема участие в политическия процес – доколкото част от легитимните задължения на сдружението са да повлияват политиките в полза на обществения интерес. Но сдружението никога не си поставя партийни цели и не извършва дейност в полза на политически партии и партийни интереси.
Не защитава партийни интереси.
Не извършва дейност в полза на политически партии и партийни интереси.
Не финансира и не набира средства в полза на политически партии.
Не извършва лобиране за тясно партийни цели.

Чл. В своите отношения с бизнеса ИНПОО:
Се ръководи от обществените интереси и не защитава и не извършват дейност в защита на отделни корпоративни бизнес интереси.
Не изгражда отношения с отделен търговец, които се явяват в противоречие със Закона за защита на конкуренцията.
Не лобира за отдели и определени корпоративни бизнес интереси.

Чл. При взаимодействия с публични власти ИНПОО се придържа към следните принципи:
При получаване и разходване на публични средства организациията съблюдава най-високи стандарти на отчетност и публично обявява факта, че разходва пари на данъкоплатците на Република България или друга държава;
Ако организацията участва в планирането и управлението на публични средства, не участва в тяхното усвояване.
Когато за осъществяване на дейността си организациията ползва публични имоти, тя не променя предназначението им.
Взаимоотношенията с публичните власти се основават на диалог, толерантност, взаимно уважение и отговорност.
При взаимодействие с публичните власти организациията не прави компромис с мисиите, принципите и ценностите си в името на спечелване на краткосрочни симпатии и дивиденти.
Тонът на комуникация на организациията с публичните власти следва да е коректен и да не е преднамерено конфронтационен, но тезите, застъпвани от организацията трябва да се отстояват настоятелно на базата на убедителни правни стандарти и добри практики.

Чл. ИНПОО изгражда и поддържа взаимоотношения с НПО и групи на граждани, които се основават на:
Признаване на еднакво значимата обществена роля на всички НПО независимо от тяхната възраст, обем, тип и обхват на дейността.
Диалог, толерантност, взаимно уважение и отговорност.
Солидарност към кампании и дейности на други НПО, но без да се допуска компромис с ценностите и мисията на организацията.
Стремеж към консолидация и изграждане на мрежи с НПО като средство за повишаване на ефективността и ефикасността на НПО сектора и увеличаване на публичното благо.

Чл. Ангажименти по отношение на корупцията
Сдружението не постига нито една от целите си за предоставяне на услуги или за въздействие върху обществените политики чрез предлагане на подкупи на длъжностни лица.
При кандидатстване по проекти пред национални или европейски институции сдружението се състезава единствено на базата на своите компетентности и не предлага никому и под никаква форма средства за осигуряване на преднина на своя проект.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.

§ 2. Етичният кодекс е одобрен от Управителния съвет (УС) на ИНПОО и подписан от Председателя на УС, като изяснява позицията на сдружението относно правилата за професионално поведение и етични норми. Отнася се до всички служители, членове, консултанти и доброволци на сдружението.

§ 3. При първоначално встъпване в длъжност, непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7 дневен срок от встъпването.

При поява на въпроси, свържете се с нас:

info@reanimacia.bg

Изпратете запитване