«ИНСТИТУТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ» /ИНПOО/ е организация с идеална цел, създадена с Решение на Софийски градски съд. Организацията е регистрирана съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и вписана в Централния регистър към Министерство на правосъдието, която има за цел да търси и популяризира подходи на работа с деца, младежи и непривилегировани групи, основаващи се на развитие на силните им страни за придобиване на качествени умения и успешна реализация.


Мисията на ИНПОО е да насърчава и подкрепя различни общности да поемат отговорност и да работят активно за своето социално развитие, като използват пълноценно местните си ресурси.

За да постигне своята мисия ИНПОО стимулира:
  • Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации, в областта на образованието, науката и културата, тъй като вярваме, че съвместната работа в рамките на дадена географска общност за постигане на социална промяна, е най-доброто средство за поемане на отговорност за изграждане на общественото благосъстояние;
  • Развитие на гражданските организации и инициативи, тъй като те играят важна роля в процеса на изграждане на гражданското общество и професионалните му ценности в сферата на образованието, науката, културата и технологиите;
  • Развитието на доброволчеството и филантропията, тъй като нито гражданското общество, нито неговите организации могат да съществуват без активната подкрепа на социално отговорни хора, корпорации или институции.

ИНПОО работи за общество, в което всеки човек има ценности и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Ние смятаме за наш дълг да създаваме условия за значителна и трайна промяна чрез изграждане на цялостни, дългосрочни програми и креативни модели, като се насочваме към правото на всеки за успешен старт или ново начало, без значение от къде идва. Екипът на ИНПОО вярва, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство, за да бъде активен и пълноправен член на нашето общество.

Основните ценности на които се гради нашата работа са:
  • Участие
  • Диалог
  • Застъпничество
  • Зачитане на различията и културна толерантност
  • Подкрепа на индивидуалната отговорност
  • Изграждане на социална отговорност и доверие
  • Прозрачност и отчетност

При поява на въпроси, свържете се с нас:

info@reanimacia.bg

Изпратете запитване