ReАнимация използва широкосектърна методология и радикален подход към иновациите, като поставя в центъра си опита и преживянето на децата и младежите в общността. Това се случва чрез въвеждане на комбинация от емпатия и разбиране в контекста на проблемите им, въвеждане на креативен творчески подход при търсенето на идеи за подкрепа на личностната и професионална изява на подрастващите и създаване на условия и стремеж у децата и младежите за себеопознаване и мотивиране. RеАнимация подпомага и придобиването на умения за даване и получаване на ефективна обратна връзка и подобряване на общуването. Главна цел е превенцията на агресията и насоченото към решения персонално развитие, за да се създадат условия за управление на кариерата и желание за учене през целия живот.

Мисията на ReАнимация е да задоволи нуждите на подрастващите, техните учители и родители от разнообразен избор от възможности за интерактивни симулации и ролеви игри, за намаляване на напрежението, превенция на стреса и агресията, управление на конфликти, развитие на екипи и мрежи, като по този начин всеки участник даде тласък на личностното си израстване.


Подходът на ReАнимация е фокусиран към ресурси и решения, разглеждайки всеки казус в 360° холистична перспектива, като непрестанно използваме идеи, извлечени от реалната жива среда и доказали своята ефективност във времето.

Специалисти от реални организации от различни индустрии и сектори спомагат за разрешаването на училищни казуси и предизвикателни ситуации от живота на децата и младежите от общността, като чрез интерактивни симулации поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения и придобиване на значими умения, чрез практикуване и преживяване.

Младите хора избират различни поведения, за да се чувстват значими и важни в различни групи – семейство, клас, групи, спортни отбори или клубове по интереси. Когато разпознаем тази нужда от принадлежност, ние сме на път да подпомогнем учениците да изберат подходящо поведение, за да заемат своето специално място в живота.


Моделът ReАнимация поощрява позитивната връзка не само между учител и ученик, но и между ученик и ученик, учител и родител, учител и учител, учител и администрация. Да се постигне такова сътрудничество не е лесна задача, защото когато се обсъжда лошото поведение, родители, ученици, учители и администратори често започват „игра на вина“. Подходът на ReАнимация предлага алтернативи на чувството за вина, като показва на практика как учители, ученици и родители могат да решават съвместно казусите, свързани с детското и младежко изявяване. Програмата дава практически предложения за това как да бъдат установени отношения на ефективно партниране, които могат да повлияят на поведението, независимо от въздействието на околната среда.

При поява на въпроси, свържете се с нас:

info@reanimacia.bg

Изпратете запитване